Specjalistyczne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe SOPR jest stowarzyszeniem specjalistycznym, którego celem jest ratowanie ludzkiego życia.
 
Specjalistyczne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe SOPR jest stowarzyszeniem specjalistycznym, którego celem jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na terenach o utrudnionym dostępie.
 
Misja SOPR:
  • Prowadzenie ratownictwa specjalistycznego (wysokościowego, jaskiniowego, drogowego, poszukiwawczego, medycznego, wodnego, górskiego) oraz innych działań ratowniczych.
  • Niesienie pomocy ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone.
  • Ochrona życia i zdrowia poprzez edukację prozdrowotną. 
  • Działanie na rzecz ochrony naturalnego środowiska. 
  • Upowszechnianie i rozwijanie wiedzy o medycynie ratunkowej. 
  • Szkolenie oraz doskonalenie kadry wychowawczej i instruktorskiej.
  • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.