Statut

Specjalistyczne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Stowarzyszenie „Specjalistyczne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe” jest stowarzyszeniem zrzeszającym Ratowników, Ratowników Medycznych, Pielęgniarki i Pielęgniarzy oraz Lekarzy.

ROZDZIAŁ I

 Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.
 2. Stowarzyszenie nosi nazwę „Specjalistyczne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe”, mogą być używane nazwy skrócone:
  1. SOPR
  2. Specjalistyczna Grupa Ratownicza SOPR
 3. Specjalistyczne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§2

 1. Nazwa SOPR oraz jego godło jest własnością stowarzyszenia. SOPR ma prawo używania sztandarów, odznak, pieczęci i oznaczeń stroju służbowego według wzorów ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. SOPR używa pieczęci okrągłych i nagłówkowych oraz imiennych z nazwą Stowarzyszenia oraz mundurów, dystynkcji i odznak, według wzorów określonych w odrębnych przepisach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§3

 1. SOPR opiera swą działalność na dobrowolnej pracy społecznej swych członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw, SOPR może zatrudniać ratowników zawodowych a także może zatrudniać innych pracowników.
 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§4

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji międzynarodowych o podobnych celach i zasadach działania.
 1. Siedzibą SOPR jest miasto Warszawa.

  

Rozdział II

Cel i zadania Stowarzyszenia „Specjalistyczne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe”

§5

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ochrony zdrowia, a także wspieranie inicjatyw społecznych w tym zakresie, w szczególności działanie na rzecz ratowania życia i zdrowia ludzkiego w nagłych stanach zagrożenia i dbanie nad jego bezpieczeństwem oraz działalność oświatowa w tym zakresie.

Cele SOPR to:

 1. Prowadzenie ratownictwa specjalistycznego (wysokościowego, jaskiniowego, drogowego, poszukiwawczego, medycznego, wodnego, górskiego) oraz innych działań ratowniczych.
 2. Niesienie pomocy ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone.
 3. Ochrona życia i zdrowia poprzez edukację prozdrowotną.
 4. Działanie na rzecz ochrony naturalnego środowiska.
 5. Upowszechnianie i rozwijanie wiedzy o medycynie ratunkowej.
 6. Współudział w inicjowaniu i koordynacji programów edukacyjnych z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.
 7. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.
 8. Szkolenie oraz doskonalenie kadry wychowawczej i instruktorskiej.
 9. Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Cele SOPR realizowane są przez:

  1. prowadzenie szkoleń
  2. prowadzenie i organizację konferencji i prelekcji
  3. prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na terenach objętych działaniem ratowników SOPR
  4. doradztwo i pomoc organizacyjna oraz szkolenia członków i innych podmiotów które zwrócą się do Stowarzyszenia
  5. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską
  6. współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się ratownictwem w kraju i zagranicą
  7. prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska
  8. prowadzenie działalności wychowawczej zmierzającej do podniesienia poziomu moralnego i etycznego w zakresie związanym z działalnością Stowarzyszenia
  9. współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi zainteresowanymi bezpieczeństwem oraz ochroną środowiska
  10. propagowanie rozwoju regionu w obrębie którego działa Stowarzyszenie
  11. prowadzenie działań na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej

Stowarzyszenie nie ma na celu zastępowanie w działaniach służb profesjonalnych lecz pomoc do czasu ich przybycia i uzupełnianie ich w miarę potrzeb i swoich możliwości.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§6

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel Polski i cudzoziemiec, który ukończony 18-sty rok życia, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, potwierdzający swoje uprawnienia ratownicze.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. kandydatów
  2. członków rzeczywistych
  3. członków honorowych
  4. członków wspierających

Po okresie kandydackim członek staje się członkiem rzeczywistym w stopniu: (sposób rekrutacji oraz zdobywanie funkcji określi załącznik uchwalony przez Zarząd- Załącznik Nr.1).

§7

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Stowarzyszenia, zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku, którego wzór określi Zarząd.
 2. O rodzaju członkostwa decyduje Zarząd  na podstawie przedstawionych dokumentów.
 3. Kandydatem może być osoba pełnoletnia, przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu  na wniosek Prezesa i minimum dwóch członków rzeczywistych. Staż kandydacki trwa od 1 do 3 lat.
 4. Uchwała Zarządu o nadaniu członkostwa rzeczywistego wchodzi w życie z chwilą złożenia uroczystego przyrzeczenia.

§8

 1. Członkiem honorowym może być osoba, która spełnia wymogi z §7, ust. 1,2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
 2. Członkiem rzeczywistym – ratownikiem, ratownikiem medycznym, pielęgniarką i pielęgniarzem może być osoba, która spełnia wymogi z §7, ust.1,2,3 po zdobyciu kwalifikacji ratowniczych.
 3. Członkiem rzeczywistym – Lekarzem – może być osoba, która spełnia wymogi z §7,ust.1,2,3 posiadającym odpowiednie kwalifikacje medyczne.
 4. Członkiem Wspierającym może być osoba, która spełnia wymogi z §7,ust.1,2 która zadeklaruje poparcie na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez zarząd Stowarzyszenia.

§9

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
   1. czynne i bierne prawo wyboru władz Stowarzyszenia za wyjątkiem §8 ust. 1,4.
   2. prawo noszenia naszywki SOPR: „ratownik SOPR, ratownik medyczny SOPR, pielęgniarz czy pielęgniarka SOPR” w przypadku posiadania uprawnień ratowniczych,  oraz naszywki „lekarz SOPR” w przypadku posiadania uprawnień medycznych
   3. zgłaszania wniosków ,opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
   4. otrzymania legitymacji członkowskiej
   5. uczestniczenia w zebraniach, szkoleniach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
   6. prawo do korzystania z urządzeń, świadczeń, szkoleń i pomocy , wyłącznie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

§10

 1. Członkowie obowiązani są do:
   1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz
   2. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia
   3. utrzymywania w należytym stanie mienia przydzielonego do użytku oraz regularnego opłacania składek

§11

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu
  2. wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania
  3. utraty praw publicznych
  4. działalności sprzecznej ze statutem lub uchwałami władz stowarzyszenia
  5. zgonu członka
 2. Członek nie wykonujący swych obowiązków, związanych z działalnością Stowarzyszenia, może być zawieszony w prawach i obowiązkach przez Zarząd.
 3. Po ustaniu członkostwa osoba jest zobowiązana do:
  1. zdania Zarządowi legitymacji członkowskiej, a w przypadku jej braku, podpisania oświadczenia o utracie legitymacji potwierdzającej przynależność do Stowarzyszenia
  2. rozliczeniu się z Zarządem z powierzonego mu sprzętu
  3. nie używania oznaczeń stowarzyszenia
 4. Członek zawieszony lub pozbawiony członkostwa ma prawo odwołać się w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały do Zarządu . Odwołanie wnosi się na piśmie.
 5. Zarząd, gdy uzna odwołanie za uzasadnione, może przywrócić członkowi pełnię praw i obowiązków.
 6. Walne Zebranie zwykłą większością głosów może uwzględnić odwołanie.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia, Walne Zebranie

§12

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
  4. Sąd koleżeński
 2. Kadencja władz SOPR trwa trzy lata.

§13

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia zwoływane przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub na pisemny wniosek ½ + 1 członków. Członek może brać udział w zebraniu tylko osobiście.
 2. Walne Zebranie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz do roku.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Prezes na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 2/3 członków.
 5. Walne Zebranie jest zwoływane w formie zebrania wszystkich członków.

§14

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. wytyczanie głównych kierunków rozwoju Stowarzyszenia
  2. wybór, odwołanie i udzielanie absolutorium Zarządowi
  3. wybór, odwołanie i udzielanie absolutorium Komisji Rewizyjnej
  4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
  5. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania
  6. podejmowanie uchwał w przedmiocie przynależności do krajowych i zagranicznych organizacji ratowniczych
  7. ustalenie wysokości składki członkowskiej z wyłączeniem §8 ust. 1 i 4
  8. przeprowadzenie wyborów uzupełniających Komisji Rewizyjnej w przypadku uszczuplenia jej składu o przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  9. podejmowanie uchwał w sprawach, nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia
 2. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej ,odbywa się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zwykłą większością głosów członków , przy obecności co najmniej 2/3 członków w I terminie i bez względu na liczbę obecnych w II terminie.
 3. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia.
 4. Zarząd podaje do wiadomości członków termin Walnego Zebrania. Termin Walnego Zebrania ma być podany do wiadomości członków za pomocą pisemnych powiadomień dostarczanych drogą listową, elektroniczną (email, fax. )oraz w formie obwieszczeń na 14 dni przed Walnym Zebraniem.
 5. Wszystkie głosowania dokumentowane są pisemnie na karcie głosowań którą prowadzi sekretarz zebrania.

§15

 1. Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą być odwołane w przypadku nie przestrzegania uchwał Walnego Zebrania.
 2. Odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie na wniosek większości członków, zwykłą większością głosów.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednio zastosowanie do działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V

Zarząd

§16

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 -7 członków.
 2. Członkowie Zarządu dokonują spośród siebie wyboru: Prezesa, 1 lub 2 Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza- Redaktora- pełnomocnika zarządu.

§17

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
   1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
   2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu,
   3. wnioskowanie w sprawie zmiany statutu,
   4. zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania,
   5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
   6. podawanie do wiadomości członków Stowarzyszenia terminu Walnego Zebrania,
   7. przyjmowanie członków,
   8. wnioskowanie o nadanie członkostwa honorowego,
   9. sporządzanie sprawozdania z działalności Zarządu,
   10. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
   11. powoływanie komisji problemowych i organów doradczych Zarządu,
   12. uchwalenie regulaminów dotyczących funkcjonowania sekcji szkoleniowych i Grup Specjalistycznych- funkcyjnych.
 2. W przypadku zmniejszenia składu Zarządu, jego uzupełnienie następuje poprzez wybór dokonany na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu ,kooptacja może dotyczyć najwyżej dwóch członków Zarządu i nie może dotyczyć Prezesa. Uszczuplenie składu Zarządu o Prezesa lub trzeciego członka Zarządu wymaga wyborów uzupełniających przeprowadzonych na Walnym Zebraniu.

§18

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej ½ + 1 swych członków.
 2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa lub w przypadku jego nie obecności głos Wiceprezesa.
 3. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia odbywa się w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż raz na kwartał i zwoływane jest przez Prezesa, jednego z jego zastępców lub Sekretarza.
 4. Pomiędzy Posiedzeniami Zarządu, działalnością Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu /Wiceprezes, który reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§19

 1. Prezesem i Wiceprezesem może być członek Stowarzyszenia w stopniu co najmniej ratownika.
 2. Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz.
 3. Prezes przewodniczy Walnemu Zebraniu a w jego zastępstwie Wiceprezes.
 4. Prezes i Wiceprezes mają obowiązek pilnować przestrzegania uchwał Walnego Zebrania i uchwał Zarządu.
 5. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają Prezes lub Wiceprezes.
 6. Do obowiązków Prezesa należy:
  1. kierowanie pracą Zarządu
  2. wykonywanie uchwał Zarządu
  3. prowadzenie administracji Stowarzyszenia
  4. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 2/3 członków,
  5. gdy zachodzi taka potrzeba kieruje i koordynuje akcjami ratunkowymi w zakresie działania SOPR.
 7. W zastępstwie Prezesa jego prawa i obowiązki wykonuje Wiceprezes.

Rozdział VI

Komisja Rewizyjna

§20

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 -5 członków wybieranych przez Walne Zebranie w tym przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Stowarzyszeniu.
 3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
   1. opiniowanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium
   2. przeprowadzenie co 1 rok kontroli działania Zarządu
   3. zwoływanie Walnego Zebrania
   4. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
   5. przedstawienie Walnemu Zebraniu wyników tych kontroli i postulatów zmian z nich płynących
   6. przedstawienie Walnemu Zebraniu opinii dotyczącej sprawozdań z działalności Stowarzyszenia
   7. zgoda na zmianę statutu
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów oddanych przy obecności co najmniej dwóch członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
 5. W przypadku zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej o jednego członka, pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej dokonują wyboru spośród członków Stowarzyszenia. Kooptacja nie może dotyczyć przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Uszczuplenie jej składu o przewodniczącego wymaga wyborów uzupełniających przeprowadzonych na Walnym Zebraniu.
 6. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące wyboru władz Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Majątek i finansowanie Stowarzyszenia

§21

 1. Finansowanie Stowarzyszenia składają się z:
   1. składki członkowskie
   2. darowizny, dotacje i subwencje
 2. Majątek Stowarzyszenia składa się z:
   1. w/w
   2. ruchomości

§22

 1. Fundusze Stowarzyszenia mogą być użyte wyłącznie na cele określone w statucie Stowarzyszenia.
 2. Zarząd gospodaruje majątkiem i funduszami, oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. W sprawach majątkowych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Stowarzyszenia uprawnieni są tylko wspólnie i za zgodą wszystkich członków Zarządu Prezes, Wiceprezes i Skarbnik.
 4. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia. 

 

Rozdział VIII

Zmiana Statutu, rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

§23

 1. Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów.

§27

1.Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania bezwzględną ilością głosów.

2.W uchwale powołuje się Komisję likwidacyjną będącą organem właściwym do przeprowadzenia likwidacji oraz określa się cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.

3.Z wnioskiem o rozwiązanie Stowarzyszenia może wystąpić 3/5 członków Stowarzyszenia.

4.Sposób rozwiązania Stowarzyszenia oraz cel, na który ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia określa Walne Zebranie.

5.W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, wszelkie zobowiązania finansowe uregulowane będą z majątku organizacji.

6.Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestracyjnego i z upływem tego terminu.