REGULAMIN GRUPY RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO – GRS SOPR

 

I Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Grupy Ratownictwa Specjalistycznego GRS SOPR (zwanej dalej Grupą Ratowniczą SOPR) uchwalony przez Zarząd SOPR (zwany dalej Zarządem) na podstawie zapisu §6 ust. 2 . Statutu SOPR (dalej Statutu) o rekrutacji oraz zdobywaniu funkcji w SOPR.

§ 2

 1. Zadaniem Grupy Ratownictwa Specjalistycznego GRS SOPR jest w szczególności organizowanie, kierowanie, koordynowanie i bezpośrednie prowadzenie działań ratowniczych, organizowanie i prowadzenie szkolenia ratowników SOPR, oraz  opracowanie standardów postępowania z osobami poszkodowanymi.
 2. Regulamin Grupy Ratownictwa Specjalistycznego GRS SOPR określa prawa i obowiązki członków Sekcji Ratowniczych oraz jej organizację.
 3. Na czele Grupy Ratownictwa Specjalistycznego GRS SOPR stoi Naczelnik SOPR (zwany dalej Naczelnikiem ) powołany przez Zarząd, którego prawa i obowiązki są określone w Regulaminie Praw i Obowiązków Naczelnika uchwalonym przez Zarząd zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu SOPR .
 4. W razie nieobecności Naczelnika jego prawa i obowiązki wykonuje osoba przez niego wyznaczona.

 

II Prawa i obowiązki członków Grupy Ratowniczej

§ 3

Członkiem rzeczywistymczynnym, ratownikiem specjalistycznym Grupy Ratownictwa Specjalistycznego GRS SOPR może być członek SOPR o którym mowa w §6 ust.2 punkt b Statutu SOPR z zastrzeżeniem zapisów §8 niniejszego regulaminu, który;

 1. Spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.) dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego lub ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 2.  Posiada aktualne świadectwo zdrowia wydane przez upoważnionego lekarza medycyny   pracy o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze ratownika.
 3. Spełnia wymagania sprawnościowo – kondycyjne określone przez Naczelnika (Zał.3a).
 4. Posiada aktualne uprawnienia ratownicze lub instruktorskie w zakresie ratownictwa specjalistycznego oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu technik ratownictwa i topografii obszaru działania SOPR, oraz uczestniczy w obowiązkowych, okresowych szkoleniach w tym zakresie. Szczegółowe wymagania, programy szkoleń, oraz zasady przeprowadzania egzaminów określa Naczelnik. (Rozporządzenie Nr.3).

§ 4

 Członek Grupy Ratownictwa Specjalistycznego GRS SOPR jest zobowiązany do:

 1. Utrzymywania wysokiej sprawności ogólnej i podnoszenia kwalifikacji ratowniczych w ramach szkoleń zorganizowanych i indywidualnej działalności ratowniczej.( Zał.Nr.4a)
 2. Pełnienia dyżurów i udziału w wyprawach, akcjach i interwencjach ratowniczych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i kwalifikacjami określonymi niniejszym regulaminem.
 3. Wypracowania przez ratownika SOPR co najmniej 100 godzin, a kandydata 180 godzin pracy w formie wolontariatu dla Stowarzyszenia SOPR. Godziny rozliczane są w systemie rocznym, potwierdzane w indywidualnej karcie kandydata- Ratownika SOPR.
 4. Wymóg ten nie dotyczy członków Grupy Ratownictwa Specjalistycznego GRS SOPR zatrudnionych w charakterze ratownika specjalistycznego.
 5. Zapoznania się z przepisami dotyczącymi organizacji SOPR w szczególności ustaw, rozporządzeń, statutu, regulaminów, zarządzeń i zastosowania się do zaleceń i obowiązków z nich wynikających.
 6. Wykonywanie wszelkich działań służbowych w stroju z oznaczeniami SOPR (Zał.4b).

§ 5

Członek Grupy Ratownictwa Specjalistycznego GRS SOPR ma prawo do:

 1. Otrzymywania ekwipunku i sprzętu do prowadzenia działalności ratunkowej i szkoleniowej na zasadach określonych przez Naczelnika i zatwierdzonych przez Zarząd. (Rozporządzenie Nr.5)
 2. Podnoszenia swoich kwalifikacji w ramach szkoleń organizowanych przez SOPR na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

§ 6

 1. Ustala się następujące stopnie dla ratowników specjalistycznych, członków Grupy Ratownictwa Specjalistycznego GRS SOPR:
 1. Kandydat
 2. Ratownik SOPR
 3. Starszy Ratownik SOPR
 4. Instruktor ratownictwa specjalistycznego wszystkich sekcji
 5. Starszy Instruktor ratownictwa specjalistycznego wszystkich sekcji
 6. Instruktor sekcji ratownictwa medycznego
 7. Instruktor sekcji ratownictwa wodnego
 8. Instruktor sekcji ratownictwa wysokościowego
 9. Instruktor sekcji szkoleniowej pierwszej pomocy
 10. Instruktor sekcji ratownictwa zagrożeń i katastrof
 11. Instruktor sekcji ratownictwa jaskiniowego
 12. Instruktor sekcji przetrwania i surwiwalu
 13. Instruktor sekcji ratownictwa drogowego
 14. Instruktor sekcji poszukiwawczej
 15. Instruktor Senior
 1. Stopień Ratownika nadaje, odbiera, zawiesza i zmienia Zarząd na wniosek Naczelnika.
 2. Stopień Instruktora Seniora nadaje dożywotnio Zarząd na wniosek Naczelnika.
 3. Stopnie pozostałe nadaje, zawiesza, zmienia i odbiera Naczelnik.
 4. Odwołanie od decyzji Naczelnika można wnieść do Zarządu.

§ 7

 

Członkiem kandydatem na Ratownika Grupy Ratownictwa Specjalistycznego GRS SOPR może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone na podstawie §6 Statutu;

 1. Posiada aktualne świadectwo zdrowia wydane przez upoważnionego lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podejmowania działań w charakterze ratownika specjalistycznego (praca na wysokości, praca w ciasnych i zaciemnionych miejscach itp.).
 2. Przedłoży wraz z podaniem o którym mowa §7 Statutu wykaz działalności ratowniczej (możliwość uzyskania dodatkowych punktów): wysokościowej, drogowej, górskiej, jaskiniowej, nurkowej itp. za ostatnie 2 lata ze szczególnym uwzględnieniem działalności na terytorium Polski (dodatkowo można przedstawić inne osiągnięcia, posiadane uprawnienia i umiejętności przydatne w ratownictwie).
 3. Zaliczy z wynikiem pozytywnym test sprawnościowo –kondycyjny, (zał. 3a),
 4. Zaliczy z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu KPP
 5. Wykaże się znajomością statutu SOPR
 6. Spełnia wymagania dotyczące rekrutacji (określone w zał. 3b ),
 7. Odbędzie rozmowę kwalifikacyjną z Naczelnikiem.

§8

Członek kandydat Grupy Ratownictwa Specjalistycznego GRS SOPR może wykonywać czynności ratownictwa specjalistycznego tylko pod nadzorem członka rzeczywistego- ratownika Grupy Ratownictwa Specjalistycznego GRS SOPR w zakresie zgodnym z nabytymi już umiejętnościami i kwalifikacjami.

§ 9

Członkiem czynnym (rzeczywistym) Ratownikiem SOPR Grupy Ratownictwa Specjalistycznego GRS SOPR, wraz z uzyskaniem stopnia ratownika specjalistycznego Grupy Ratownictwa Specjalistycznego GRS SOPR może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone na podstawie §8 ust. 2 Statutu;

 1. Ukończy staż kandydacki w okresie minimum 1 roku
 2. Ukończy cały zakres szkolenia podstawowego wraz z pozytywnym zaliczeniem egzaminów końcowych szkolenia podstawowego oraz został pozytywnie zaopiniowany przez komisje rekrutacyjną. Program szkolenia podstawowego, oraz zasady przeprowadzania egzaminów określa Naczelnik. (Zał.Nr.9a)
 3. Spełni wymagania aktywności ratowniczej wymagane dla odbycia stażu kandydackiego określone przez Naczelnika. (Zał.Nr.9b)
 4. Wypracuje co najmniej 180 godzin pracy formie wolontariatu dla Stowarzyszenia SOPR. . Do wymaganego limitu zalicza się czas poświecony na szkolenie w zakresie kursu podstawowego i szkoleń w zakresie kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy do wysokości min.100 godzin rocznie . Pozostałe godziny powinny być wypracowane podczas dyżurów i interwencji.
 5. Weźmie udział w co najmniej 3 wyprawach ratunkowych, lub symulowanych w okresie stażu kandydackiego.

§ 10

Członkiem czynnym(rzeczywistym)  Grupy Ratownictwa Specjalistycznego GRS SOPR w stopniu starszego ratownika SOPR może zostać osoba, która spełni następujące wymogi:

 1. Odbędzie co najmniej roczny staż pracy w Grupie Ratownictwa Specjalistycznego GRS SOPR w stopniu ratownika SOPR.
 2. Ukończy cały zakres szkolenia zaawansowanego wraz z pozytywnym zaliczeniem egzaminów końcowych szkolenia zaawansowanego. Program szkolenia zaawansowanego, oraz zasady przeprowadzania egzaminów określa Naczelnik ( Zał.Nr10a).
 3. Przedstawi wykaz działalności ratowniczej, letniej i zimowej za ostatnie 2 lata ze szczególnym
 4. uwzględnieniem działalności w terenie o utrudnionym dostępie , zatwierdzony jako wystarczający przez Szefa Szkolenia.
 5. Weźmie udział w co najmniej 5 wyprawach ratunkowych, lub symulowanych od chwili przyjęcia w poczet członków kandydatów.

Stopień starszego ratownika Grupy Ratownictwa Specjalistycznego GRS SOPR może zostać zawieszony, lub odebrany przez Naczelnika z chwilą stwierdzenia braku obecności w obowiązkowych szkoleniach unifikacyjnych lub braku wypracowanych, obowiązkowych godzin formie wolontariatu dla Stowarzyszenia SOPR przez kolejne 2 lata.

Zawieszenie stopnia następuje na czas określony przez Naczelnika do czasu odbycia

obowiązkowego szkolenia unifikacyjnego i wypracowania zaległych godzin społecznych.

Odebranie stopnia następuje z chwilą niewykonania zobowiązań nałożonych w decyzji o zwieszeniu stopnia.

Ponowne uzyskanie stopnia możliwe po spełnieniu wymogów określonych w ust.1 b i c,

§11

 1. Członkiem czynnym Grupy Ratownictwa Specjalistycznego GRS SOPR w stopniu instruktora ratownictwa specjalistycznego danej specjalizacji może zostać osoba, która spełni następujące wymogi:
  1. Odbędzie co najmniej dwuletni staż pracy w Grupy Ratownictwa Specjalistycznego GRS SOPR w stopniu starszego ratownika.
  2. Przedstawi wykaz działalności ratowniczej w okresie od uzyskania stopnia starszego ratownika, z ostatnich 3 lat ze szczególnym uwzględnieniem działalności w terenie o utrudnionym dostępie do poszkodowanego, zatwierdzony jako wystarczający przez Szefa Szkolenia.
  3. Weźmie udział w co najmniej 10 wyprawach ratunkowych od chwili przyjęcia w poczet członków kandydatów- dotyczy również wyjazdów ratunkowych w PRM, PSP, OSP itp.
  4. Wykaże się odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami.
 2. Stopień instruktora, jest nadawany na okres nie dłuższy niż 5 lat, w czasie których jest on zobowiązany do:
  1. aktywnej pracy szkoleniowej w ilości minimum 60 godzin dydaktycznych rocznie.
  2. ukończenia szkolenia instruktorskiego, wraz z zaliczeniem egzaminu końcowego.
 3. Program szkolenia, oraz zasady przeprowadzania egzaminów określa Naczelnik
  1. Opracowania materiałów szkoleniowych w formie i tematyce określonej przez Szefa Szkolenia z chwilą nadania stopnia instruktora.
  2. udziału w szkoleniach unifikacyjnych dla instruktorów co najmniej raz na dwa lata (zał.11a)
 4. Niewypełnienie obowiązków wynikających z ust.2 niniejszego paragrafu jest podstawą odebrania stopnia instruktora.

§ 12

Członkiem czynnym (rzeczywistym) Grupy Ratownictwa Specjalistycznego GRS SOPR w stopniu starszego instruktora ratownictwa specjalistycznego może zostać osoba, która spełni wymagania określone w §11 ust.1 a, b, c oraz zdobędzie stopień instruktora SOPR w 5 różnych specjalizacjach SOPR, z których 3 są podstawowe (wysokościowy, medyczne i katastrof).

 

III Szkolenie członków Grupy Ratownictwa Specjalistycznego GRS SOPR

§ 13

 1. W celu utrzymania stałej gotowości członków GRS SOPR do realizacji ratownictwa specjalistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz dla wprowadzania najnowocześniejszych osiągnięć w zakresie technik ratownictwa organizuje się system szkolenia ratowników, członków Grupy Ratownictwa Specjalistycznego GRS SOPR.
 1. Szkolenie organizuje i nadzoruje Naczelnik, który do realizacji tego celu może powołać Szefa Szkolenia, określając jego zakres obowiązków ( Zał. Nr 13a).
 1. Szefem szkolenia może być członek czynny (rzeczywisty) Grupy Ratownictwa Specjalistycznego GRS SOPR w stopniu instruktora lub starszego instruktora z minimum 3 letnim stażem jako instruktor SOPR.
 2. Szkolenia z zakresu ratownictwa – teoretyczne i praktyczne –powinni prowadzić członkowie czynni GRS w stopniu co najmniej Instruktora, a w szczególnych sytuacjach do pomocy w realizacji zadań szkoleniowych można zaangażować specjalistów spoza SOPR, lub ratowników Grupy Ratownictwa Specjalistycznego GRS SOPR w stopniu ratownika, lub starszego ratownika za zgodą i w zakresie określonym przez Naczelnika.
 3. Szkolenia organizowane dla członków Grupy Ratownictwa Specjalistycznego GRS SOPR dzielą się na:
  1. Wymagania dotyczące szkoleń określane są w regulaminach poszczególnych sekcji.
  2. Szkolenia w celu przedłużenia (podtrzymania) uprawnień i kwalifikacji, oraz unifikacji technik ratowniczych, szczególnie dla instruktorów i starszych instruktorów Grupy Ratownictwa Specjalistycznego GRS SOPR
  3. Szkolenia specjalistyczne w zakresie umiejętności koniecznych do realizacji ratownictwa.
 4. Szczegółowe programy szkoleń, oraz zasady organizacji szkoleń w celu uzyskania uprawnień i kwalifikacji, przedłużenia (podtrzymania) uprawnień i kwalifikacji, oraz zasady egzaminowania, skład i sposób powoływania komisji egzaminacyjnej określa Naczelnik.(Zał.Nr.15a).
 5. Zasady sporządzania sprawozdań z przeprowadzonych szkoleń określa Szef szkolenia.(Zał.Nr.15b).

 

IV Organizacja działań ratowniczych Grupy Ratownictwa Specjalistycznego GRS SOPR  

§ 14

1.Zasady organizacji i prowadzenia ratownictwa  specjalistycznego określa Naczelnik.

2.W celu zapewnienia właściwego poziomu organizacyjnego Naczelnik tworzy system dyżurów

ratowniczych, wraz z określeniem zakresu obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych

stanowiskach;

a)Kierownik Dyżuru w centrali SOPR

b)Kierownik Wyprawy, lub Akcji Ratunkowej w terenie,

c)Kierownik Oddziału Ratowniczego (w tym kierownik dyżuru w terenie),

d)Ratownik Dyżurny w centrali SOPR

e)Kierowca Dyżurny w centrali SOPR

f)Ratownik koordynator

g)Ratownik

h)Ratownik Medyczny

i)Ratownik Dyżurny w terenie

j)Ratownik Dyżurny ratownictwa danej sekcji

3.Zasady sporządzania dokumentacji działań ratowniczych i sposób prowadzenia dokumentacji

dyżurów określa Naczelnik,

 1. Naczelnik lub osoba przez niego wyznaczona kontroluje system dyżurowy ratowników.

§ 15

Organizowanie i prowadzenie ratownictwa w realizowane jest w ramach wypraw, akcji i interwencji ratunkowych,

 1. Określa się następujące definicje związane z prowadzeniem działań ratowniczych;
  1. Interwencja ratownicza–rozumie się przez to krótkotrwałe działanie ratownika/ratowników w tym w szczególności pomoc przedmedyczna, bez konieczności zorganizowania transportu osoby ratowanej do miejsca gdzie można ją przekazać jednostkom PRM.
   Wymagane sporządzenie rejestru zdarzenia- karta czynności ratunkowych SOPR,
  2. Akcje ratunkowe–rozumie się przez to każde działanie ratowników wymagające zorganizowania transportu osoby ratowanej do miejsca gdzie można ją przekazać jednostkom PRM.
   Wymagane sporządzenie rejestru zdarzenia- karta czynności ratunkowych SOPR;
  3. Fałszywe (zbędne) alarmy– zgłoszenie, na podstawie którego podjęto działania ratownicze, a które okazały się nieprawdziwe, lub zbędne.
   Wymagane sporządzenie rejestru zdarzenia- karta czynności ratunkowych SOPR;
 2. Określa się następujące definicje związane z prowadzeniem działań ratowniczych;
  1. Wyprawa ratunkowa– rozumie się przez to działanie ratownicze i poszukiwawcze w tym poszukiwanie i transport ofiar w których bierze udział co najmniej dwóch ratowników, a działania ratownicze prowadzone są dłużej niż 2 godziny.
   Definicja obejmuje również działania krótsze z użyciem śmigłowca, z zastosowaniem aawansowanych technik ratownictwa z powietrza. Wyprawa ratunkowa wymaga sporządzenia rejestru zdarzenia;
  2. Akcja ratunkowa– rozumie się przez to działanie ratowników wymagające zorganizowania transportu osoby ratowanej, lub jej sprowadzenia, czy poszukiwania. Akcja to działanie trwające krócej niż 2 godziny, w którym bierze udział co najmniej dwóch ratowników.
   Akcja ratunkowa wymaga sporządzenia rejestru zdarzenia- karta czynności ratunkowych SOPR,
  3. Interwencja ratownicza– rozumie się przez to krótkotrwałe działanie ratownika/ratowników w tym w szczególności pomoc przedmedyczna, szczególnie bez konieczności zorganizowania transportu osoby ratowanej do miejsca gdzie można ją przekazać jednostkom PRM.
   Wymagane sporządzenie rejestru zdarzenia- karta czynności ratunkowych SOPR,
  4. d) Fałszywy alarm (zbędny) – zgłoszenie, na podstawie którego podjęto działania ratownicze, a które okazały się nieprawdziwe, lub zbędne. Wymagane sporządzenie rejestru zdarzenia – karta czynności ratunkowych SOPR;

 

V PRZEPISY KOŃCOWE

§ 16

Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do Zarządu SOPR

§ 17

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2019.